Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Blood Donation for LE MONDE’S Blood Bank

Περισσότερες από 3.300 μονάδες αίματος έχουν συλλεγεί τα τελευταία 16 χρόνια με την εθελοντική αιμοδοσία που διεξάγεται κάθε έξι μήνες στη σχολή.

Στην Τράπεζα αίματος έχουν πρόσβαση διαχρονικά όλοι οι σπουδαστές, οι απόφοιτοι, τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα και οι εργαζόμενοι της Σχολής.

more news

LE MONDE College NEWS

newsletter

By subscribing to our newsletter, you agree to receive our latest news.

By subscribing I assure that I’m over 18 years old. I do consent my personal data to be processed in accordance with LE MONDE’s privacy policy. I’m interested in receiving information regarding services and products about LE MONDE Education group. I do know that I may unsubscribe at any time by clicking the unsubscribe link in the email.